Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 214/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-10-09

Sygn. akt III RC 214/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz-Miśta

Protokolant: Michał Romaniuk

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. w Prudniku

na rozprawie sprawy

z powództwa mał. K. U. zast. przez K. S.

przeciwko J. U.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego J. U. na rzecz małoletniego powoda K. U. alimenty w kwocie po 500 zł /pięćset złotych/ miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka K. S., poczynając od dnia 20.08.2013 roku, do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed SR w Prudniku w dniu 31.08.2005 roku w sprawie III RC 113/05 w kwocie po 300 zł miesięcznie;

II.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania obciążając nimi Skarb Państwa

III.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 214/13

UZASADNIENIE

K. S., działając jako przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. U., domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego J. U., ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Prudniku w dniu 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt III RC 113/05, na rzecz małoletniego powoda z kwoty 300 zł do kwoty 500 zł, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z góry na konto matki, poczynając od dnia wniesienia powództwa, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek należności.

Uzasadniając swoje stanowisko podniosła, iż wyrokiem z 2005 r. Sąd Rejonowy w Prudniku zasądził na rzecz powoda alimenty w wysokości 300 zł. Jednakże alimenty w tej wysokości na dzień dzisiejszy są niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb małoletniego powoda.

Podczas rozprawy w dniu 9 października 2013 r. pozwany J. U. wniósł o oddalenie powództwa. Uzasadniając zarzucił, iż zarabia za mało, by płacić alimenty w kwocie wyższej, niż obecnie ustalona.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Prudniku w dniu 31 sierpnia 2005 r. sprawie sygn. akt III RC 113/05 pozwany J. U. zobowiązał się do płacenia na rzecz małoletniego powoda K. U. alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka K. K. (1) (obecnie S.), poczynając od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W tym czasie małoletni powód miał 3 lata. Matka powoda pracowała w sklepie spożywczym uzyskując dochód 742 zł netto. Opłacała czynsz w wysokości 400 zł. Natomiast pozwany pracował dorywczo z zarobkiem 600-700 zł miesięcznie. Po rozstaniu z matką powoda pozwany wpłacał dobrowolnie po 200 zł na jego utrzymanie.

(dowód: akta sprawy III RC 113/05:

- akt urodzenia mał. K. U. – k. 2,

- zaświadczenie o zarobkach – k. 5,

- protokół rozprawy z dnia 31.08.2005 r. – k. 32,

- zaświadczenie z PUP – k. 21,

- dowód nadania przekazu – k. 22)

Obecnie małoletni K. U. ma 11 lat, chodzi do V klasy szkoły podstawowej. Uczy się dobrze, jeździ na olimpiady, interesuje się książkami i sztuką orgiami. Do wakacji 2013 r. uczęszczał na treningi piłki nożnej.

(dowód: odpis skrócony aktu urodzenia mał. K. U.– k. 2,

przesłuchanie K. S. – k. 20)

K. S. od 2011 r. jest osobą bezrobotną. Mieszka wraz z mężem T. S. oraz dziećmi tj. małoletnim powodem oraz dwójką dzieci w wieku 5 i 2 lat. Jej mąż pracuje, przez ostatnie trzy miesiące zarobił netto 8.112 zł (czerwiec – 2.362 zł, lipiec – 2.630 zł, sierpień – 3.118 zł). Ich opłaty miesięczne wynoszą: mieszkanie – 500 zł, energia elektryczna – 200 zł, wyżywienie w przedszkolu – 84 zł, polisa na życie – 55 zł, koszty dojazdów męża do pracy – 400 zł, abonament za telefon – 75 zł, Internet – 50 zł. Razem 1.364 zł. Ponadto powód otrzymuje 300 zł alimentów miesięcznie. Natomiast T. S. miesięcznie płaci alimenty na swojego małoletniego syna W. w wysokości 400 zł. Od 2007 r. K. S. nie pobiera świadczeń rodzinnych.

(dowód: oświadczenia K. S. – k. 6-7,

potwierdzenia przelewów – k. 8-12

dokumenty dot. wynagrodzenia – k. 13-15,

potwierdzenie wpływów na rachunek – k. 16-18

przesłuchanie K. S. – k. 20)

Pozwany obecnie pracuje, utrzymuje rodzinę. Żona pozwanego nie pracuje, na utrzymaniu mają 6-letnią córkę. Pozwany z rodziną mieszkają u teściów J. U., partycypując w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości 400 zł miesięcznie. Pozwany zarabia 1.600 zł brutto miesięcznie. Wraz z żoną ma trzy kredyty, rata jednego z kredytów wynosi ok. 350 zł miesięcznie. Kredyt ten został zaciągnięty na remont mieszkania oraz częściowo na zakup samochodu. Drugi kredyt, w wysokości 5.000 zł został zaciągnięty na utrzymanie rodziny pozwanego zimą. W spłacie kredytów pomagają pozwanemu i jego żonie rodzice. J. U. opłaca przedszkole córki w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pozwany alimenty przekazuje komornikowi. Nie spędzał z synem Świąt, czasem matka pozwanego przychodzi do niego z powodem.

( dowód: potwierdzenie wpływów na rachunek – k. 16-18,

przesłuchanie J. U. – k. 20)

J. U. nie widuje się z synem, nie pamięta o urodzinach i świętach. Matka pozwanego bardzo często spotyka się z powodem, utrzymują kontakt.

( dowód: przesłuchanie K. S. – k. 20)

Ustaleń stanu faktycznego co do usprawiedliwionych potrzeb i sytuacji osobistej powoda a także co do możliwości zarobkowych pozwanego Sąd dokonał przede wszystkim na podstawie dowodu z przesłuchania stron, z przedłożonych przez strony dokumentów, dokumentacji zebranej w aktach sprawy o alimenty z 2005 r., a także na podstawie wniosków wynikających z doświadczenia życiowego. Sąd nie znalazł powodów, dla których miałby podważyć wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 96 kro nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny
i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje
w treści art. 138 kro, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 kro jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Celem rozważenia, czy przedmiotowa przesłanka miała miejsce w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przeanalizował sytuacje: materialną i osobistą małoletniego powoda, jak również jego ustawowej przedstawicielki oraz pozwanego, a także procesy zmian w nich zachodzących od momentu zawarcia ugody przed Sądem Rejonowym w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2005 r. do chwili obecnej.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, że sytuacja powoda od daty poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów na jego rzecz w 2005 r., do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, uległa zmianie.

W 2005 r. małoletni K. miał 3 lata, nie uczęszczał do przedszkola, był zdrowym dzieckiem. Od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego minęło 8 lat. Małoletni powód osiągnął kolejny etap edukacji – obecnie K. U. jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej. Jest zdolnym, sumiennym uczniem. Uczestniczy w olimpiadach. Dodatkowo uczęszczał na treningi piłki nożnej. Podkreślić należy, że od poprzedniego orzekania w sprawie alimentów upłynęło 8 lat, zatem już tylko z powodu upływu czasu oczywistym jest wzrost kosztów utrzymania powoda, podyktowany chociażby rosnącą inflacją.

Analizując zaś status życiowy inicjującej w imieniu małoletniego powoda niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa również uległa zmianie porównując z 2005 r. W tamtym czasie K. S. pracowała w sklepie, otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 742 netto. Koszt utrzymania mieszkania wynosił ją 400 zł. Obecnie K. S. nie pracuje, od 2007 r. nie pobiera świadczeń rodzinnych. Mieszka wraz z mężem T. S. oraz dziećmi tj. małoletnim powodem oraz dwójką ich dzieci w wieku 5 i 2 lat.

Ustosunkowując się natomiast do sytuacji pozwanego wskazać należy, iż jego sytuacja materialna nieznacznie się poprawiła. Pozwany w porównaniu do 2005 r. zarabia nieco więcej. Pracuje i, co prawda, ma na utrzymaniu żonę oraz dziecko, jednakże mieszka w mieszkaniu teściów i dzieli z nimi koszty utrzymania.

Dokonując oceny sytuacji majątkowej pozwanego Sąd nie brał także pod uwagę ciążących na powodzie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Jak wskazał SN w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 1963 r. [ III CR 70/63, OSN 64/6/116], „okoliczność, że ojciec dziecka jest dłużnikiem innej osoby, nie pozbawia dzieci prawa dochodzenia alimentów od ojca. Mają one interes prawny w uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty, aby móc egzekwować swoją należność i partycypować w podziale funduszów uzyskanych w drodze egzekucji w zbiegu z innymi wierzycielami”.

Podkreślenia wymaga, iż ojciec małoletniego w żadnym stopniu nie pomaga przedstawicielce ustawowej powoda w osobistych staraniach o wychowanie i opiekę nad nim, nie interesuje się nim, zapomina o urodzinach i świętach. W tym zakresie cały ciężar sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz troski o jego rozwój i stan zdrowia spoczywa na K. S.. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to na K. S. spoczywa w całości ciężar bieżącej pieczy nad dzieckiem, uzasadnione jest przerzucenie w przeważającej części ciężaru finansowego utrzymania K. U. na pozwanego.

Mając więc na uwadze zdarzenia i ustalenia opisane wyżej, jak również zważając na fakt, iż potrzeby małoletniego powoda wzrosły, Sąd uznał roszczenie powoda i podniósł wysokość alimentów do kwoty po 500 zł miesięcznie. Kwota ta zdaniem Sądu z jednej strony zaspokoi podstawowe potrzeby małoletniego powoda, a z drugiej mieści się w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd oparł się na dyspozycji art. 102 kpc.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie punktu I znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Ciąglewicz-Miśta
Data wytworzenia informacji: