Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 248/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-10-15

Sygn. akt III RC 248/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Justyna Derda-Fogel

Protokolant: Żaneta Pinkowska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. M. R. (1) i J. R.

zast. przez M. R. (2)

przeciwko A. R.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego A. R. na rzecz mał. powodów M. R. (1) i J. R. alimenty w kwocie po 450 zł /czterysta pięćdziesiąt złotych / miesięcznie, na rzecz każdego z nich, łącznie po 900 zł / dziewięćset złotych/ miesięcznie płatne do rąk matki dzieci M. R. (2) , poczynając od dnia 01. 09.2013 roku, do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem SO w Opolu z dnia 28.08.2009 r. w sprawie IRC 1306/09 w kwocie łącznej po 500 zł miesięcznie;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania obciążając nimi Skarb Państwa

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 248/13

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa mał. powodów M. i J. R. M. R. (2) w pozwie skierowanym przeciwko A. R. wniosła o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich w miejsce alimentów w kwocie łącznej po 500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podniosła , iż sytuacja jej rodziny jest bardzo trudna. Dzieci są w wieku szkolnym co wiąże się z dużymi wydatkami. Z uwagi na złą sytuację finansową złożyła wniosek o pomoc finansową z OPS. Syn M. jest uczniem III klasy gimnazjum w N. , uczy się bardzo dobrze. Zakup dla syna książek i innych pomocy naukowych to koszt 800 zł. Ponadto zaopatruje go w odzież i obuwie za 200 zł , kupuje mu bilet miesięczny za 100 zł. Mał. J. uczęszcza do IV klasy szkoły podstawowej. Na zakup podręczników i pomocy naukowych przeznaczyła kwotę 500 zł, na zakup odzieży 100 zł. Raz do roku jeździ z dziećmi do lekarza radiologa do Opola na co przeznacza 200 zł.

Pozwany A. R. uznał żądanie pozwu do kwoty po 100 zł na każdego z małoletnich. Podniósł , iż nadal spłaca kredyt zaciągnięty jeszcze w trakcie trwania małżeństwa w kwocie po 517 zł miesięcznie. Dodał , iż do zakupu podręczników dla małoletnich dokładają się jego rodzice i babcia. Ponadto małoletni powodowie otrzymują od nich kieszonkowe w kwocie po 400 zł miesięcznie. Na dojazdy do pracy przeznacza od 250 do 300 zł. Musi zakupić żywność i dołożyć się do opłat.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 28.08.2009 r. w sprawie IRC 1306/09 zasądził od pozwanego A. R. na rzecz małoletnich powodów M. i J. R. alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. Mał. M. R. (1) był uczniem klasy (...) Szkoły Podstawowej w N., a mał. J. R. był zapisany do zerówki. Podręczniki mał. M. kosztowały 250 zł, przybory 100 zł, plecak 100 zł. Opłata za zerówkę wynosiła 40 zł, za podręcznik 70 zł, za wyprawkę 60 zł. Małoletni M. jeździł na wycieczki szkolne, opłacał komitet rodzicielski i ubezpieczenie. Małoletni zaopatrywani byli przez matkę w odzież i obuwie, żywność i środki higieny. Mał. J. przeszedł chemioterapię i w związku z tym był kontrolą lekarza radiologa. Koszt leczenia małoletniego wynosił 130 zł rocznie. Małoletni mieszkali z matką i babcią w domu stanowiącym w połowie własność ich matki. Opłaty eksploatacyjne kształtowały się następująco - energia 160 zł, woda 70 zł, wywóz nieczystości 140 zł, gaz 50 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 600 zł rocznie. Pokrywała je matka M. R. (2) pracująca w Niemczech. M. R. (2) nie pracowała z uwagi na konieczność opieki nad mał. J.. Pobierała świadczenia socjalne.

Pozwany A. R. poszukiwał pracy. Nie posiadał majątku. Mieszkał z rodzicami. Nie dokładał się do opłat domowych.

( dowód:

- zeznania stron k. 33

- akta SR w Opolu I RC 1306/09 – załącznik do akt)

Obecnie małoletni M. R. (1) ma 15 lat i uczęszcza do klasy III gimnazjum w N.. Podręczniki małoletniego kosztowały 700 zł, przybory 100 zł, bilet miesięczny 100 zł, komitet rodzicielski 60 zł, ubezpieczenie 58 zł. Małoletni jeździ na wycieczki szkolne. Wycieczka do Warszawy kosztowała 350 zł, do Oświęcimia 55 zł. W szkole zjada obiady opłacone przez OPS. Małoletni J. ma 10 lat i chodzi do IV klasy szkoły podstawowej. Podręczniki małoletniego kosztowały 400 zł, przybory 100 zł, komitet rodzicielski 40 zł, ubezpieczenie 58 zł. Małoletni był na wycieczce szkolnej w W. za 400 zł. W szkole podobnie jak brat zjada obiady opłacone przez OPS. Małoletni zaopatrywani są przez matkę w odzież i obuwie, żywność i środki higieny. W ostatnim okresie mał. M. otrzymał spodnie za 90 zł, bluzę za 80 zł , buty za 200 zł. Mał. J. otrzymał buty za 200 zł. Małoletni zaliczony jest do osób niepełnosprawnych, pozostaje pod opieką poradni radiologicznej w Opolu. Do kontroli jeździ raz w roku. Małoletni powodowie mieszkają z matką i babcią w domu poprzednio zajmowanym. M. R. (2) ponosi następujące wydatki tytułem opłat eksploatacyjnych- woda 142 zł, energia 177 zł, gaz butlowy 60 zł, wywóz śmieci 50 zł, podłączenie do kanalizacji 748 zł, 3 tony węgla 2000 zł, drewno 200 zł, telefony komórkowe, stacjonarny i internet 230 zł, podatek od nieruchomości 170 zł kwartalnie. M. R. (2) nadal nie pracuje. Pobiera świadczenie pielęgnacyjne na syna J. i zasiłki z OPS w kwocie łącznej 1200 zł miesięcznie.

Pozwany A. R. od 4 lat pracuje w Zakładzie Usług (...) z N. jako elektromonter i zarabia średnio netto 1750 zł miesięcznie. Mieszka z rodzicami i na utrzymanie daje im 300-400 zł. Spłaca kredyt w kwocie 500 zł miesięcznie do kwietnia 2014 r. Na dojazdy do pracy przeznacza 250-300 zł miesięcznie. Nie posiada majątku.

( dowód:

- zeznania stron k. 33,34

- decyzje Burmistrza G. i OPS k. 6-11, 25-31

-orzeczenie o niepełnosprawności k.12 )

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kriop rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W przedmiotowej sprawie z uwagi na wiek małoletnich powodów M. i J. R. – 15 i 10 lat oczywistym w ocenie Sądu jest, iż na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny, bowiem małoletni nie są w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiadają majątku, który pozwoliłby na pokrycie kosztów ich utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. ( art. 135 § 1 kriop )

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.(art.138 kriop)

Przez zmianę stosunków skutkujących uwzględnieniem powództwa o podwyższenie alimentów rozumie się istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, iż taka zmiana stosunków w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów M. i J. R. jak i możliwości zarobkowych pozwanego zachodzi . W sierpniu 2009 r kiedy to SO w Opolu ustalił należne małoletnim alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich mieli oni 11 i 6 lat i uczęszczali do szkoły podstawowej i zerówki. Zaopatrywani byli przez matkę w podręczniki i przybory szkolne, odzież i obuwie, żywność i środki higieny. Małoletni M. uczestniczył w wycieczkach szkolnych, a mał. J. pozostawał pod opieką poradni radiologicznej w Opolu. Obecnie małoletni mają 15 i 10 lat i uczęszczają do III klasy gimnazjum i IV klasy szkoły podstawowej. Należy podkreślić, iż różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły , pobieraniem dodatkowych lekcji itp. co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków ( OSN z dnia 1 czerwca 1965 r. , I CZ 135/64, nie publ. ) Niewątpliwym jest , iż w związku z uczęszczaniem przez małoletnich M. i J. R. do szkoły podstawowej i gimnazjum ponoszone są przez ich matkę dodatkowe wydatki na pokrycie opłat szkolnych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dojazd do szkoły. Małoletni rosną i potrzebują nowej odzieży i obuwia. Z uwagi na powyższe Sąd podwyższył należne małoletnim alimenty do kwoty po 450 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. Zdaniem Sądu kwota ta jest z jednej strony adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów, a z drugiej mieści się w zakresie możliwości zarobowych i majątkowych pozwanego A. R., które od momentu orzeczenia rozwodu polepszyły się. Jak wynika z zeznań pozwanego w dacie rozwodu nie pracował i pozostawał na utrzymaniu rodziców. Obecnie pracuje jako elektromonter i zarabia średnio netto 1750 zł miesięcznie. Przekazuje rodzicom na utrzymanie- 300-400 zł miesięcznie. Z wynagrodzenia opłaca przejazdy do pracy w kwocie 250-300 zł miesięcznie i spłaca kredyt w kwocie 500 zł miesięcznie. Należy podkreślić , iż zadłużenie bankowe pozwanego nie może powodować ograniczenia należnych małoletnim powodom środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem , na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku alimentacyjnego ( OSN z dnia 12.11.1976 r. III CRN 236/76, nie publ. )

Mając na uwadze powyższe rozważania orzeczono jak w wyroku.

Orzeczenie o kosztach wydano w oparciu o treść art. 102 kpc , a o rygorze natychmiastowej wykonalności o treść art. 333§1 pkt1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Derda-Fogel
Data wytworzenia informacji: