Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 302/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-12-03

Sygn. akt III RC 302/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Justyna Derda-Fogel

Protokolant: Żaneta Pinkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. K. Z. (1) zast. przez K. Z. (2)

przeciwko K. Z. (3)

o alimenty

I.  Zasądza od pozwanego K. Z. (3) na rzecz mał. powódki K. Z. (1) alimenty w kwocie po 500 zł /pięćset złotych / miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka K. Z. (2), poczynając od dnia 28.10.2013roku, do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 302/13

UZASADNIENIE

K. Z. (2), działając jako przedstawicielka ustawowa mał. powódki K. Z. (1) w pozwie skierowanym przeciwko K. Z. (3) wniosła o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniej w kwocie 700 zł miesięcznie płatnych z góry do 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniosła, iż pozwany zamieszkuje razem z mał. powódką K. oraz jej przedstawicielką ustawową, lecz nie łoży na utrzymanie córki. Małoletnia jest uczennicą LO w K. co wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych wydatków m.in. na jedzenie, odzież, dojazdy do szkoły, podręczniki i materiały potrzebne na zajęcia szkolne oraz na korepetycje z matematyki. Matka powódki pracuje jako kasjerka w (...) w G. i jej dochody nie wystarczają na zapewnienie dziecku odpowiednich środków na wychowanie i rozwój.

Wskazała, iż potrzeby małoletniej córki są duże i wymagają sporych nakładów zarówno czasu i zainteresowania ze strony rodziców, jak i środków finansowych, a pozwany w żaden sposób nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb powódki, także poprzez osobiste starania o jej wychowanie.

Pozwany K. Z. (3) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł, iż obecna sytuacja finansowa i majątkowa nie pozwala mu płacić alimentów w zaproponowanej kwocie.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniósł, iż jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wS. M.w G., na stanowisku konserwatora i otrzymuje średnie miesięczne wynagrodzenie około 1.600 zł. Wskazał, iż nie pobiera świadczeń i dodatków celowych z Ośrodka Pomocy Społecznej w G.. Ponadto spłaca pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 5.000 zł, wysokość miesięcznej raty wynosi 300 zł, a do spłaty pozostało mu 3.570 zł.

Jednocześnie pozwany zwrócił uwagę na fakt, iż od 10 lat choruje na cukrzycę i w związku z tym musi regularnie przyjmować leki, których koszt miesięcznie wynosi 220 zł. Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa skutkuje dalszymi problemami ze zdrowiem, obecnie pozwany ma problemy z nadciśnieniem oraz tarczycą. Dodatkowo pojawiają się u niego odczyny alergiczne. Ponadto wskazuje, iż opłaca czynsz za mieszkanie, a także rachunki za prąd i gaz. Pozwany dokonuje zakupu żywności, która jest dostępna zarówno dla powódki jak i jej matki. Zatem uznaje za bezzasadne twierdzenie jakoby nie przykładał się do zaspokajania potrzeb małoletniej córki stron. Z racji tego, iż małoletnia również z nim zamieszkuje, pozwany przyczynia się do zaspokojenia jej podstawowych potrzeb, a zatem wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny względem małoletniej.

Pozwany wskazał ponadto, iż matka małoletniej nie uczestniczy w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania. Nie przekazuje pozwanemu żadnych środków tytułem czynszu na mieszkanie i garaż, opłat za prąd czy gaz. Nałożenie na pozwanego obowiązku, jakiego żąda powódka, doprowadzi do sytuacji, iż zostanie on pozbawiony możliwości utrzymania lokalu, w którym strony wspólnie zamieszkują.

Na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej K. Z. (1) rozszerzyła powództwo do kwoty 1000 zł miesięcznie, ze względu na fakt, iż musiała z córką opuścić mieszkanie.

Pozwany zaproponował alimenty w kwocie 150 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka K. Z. (1) ma 17 lat, urodziła się (...).

( dowód: akt urodzenia mał. K. Z. (1) – k. 8)

Małoletnia uczęszcza do II klasy Liceum Ogólnokształcącego w K.. Podręczniki szkolne małoletniej kosztowały ok. 500 zł, przybory szkolne ok. 100 zł, ubezpieczenie 45 zł, komitet rodzicielski 20 zł. Dodatkowo co miesiąc na bilet małoletnia przeznacza kwotę 136 zł. Na korepetycje z matematyki przeznacza kwotę 40 zł tygodniowo, na lekcje języka angielskiego 30 zł tygodniowo. W styczniu odbędzie się wycieczka szkolna do Warszawy za kwotę 500 zł. W ostatnim okresie małoletnia otrzymała kurtkę za 120 zł, buty za 99, bieliznę za 100 zł. W okresie wrzesień- listopad chorowała i na leki matka małoletniej wydała 56 zł miesięcznie. Na środki higieny małoletnia przeznacza ok. 80 zł miesięcznie. Raz w miesiącu jeździ na spotkania parafialne , koszt dojazdu to 30 zł.

W dniu 29 listopada 2013 r. razem z matką mał. powódka wyprowadziła się do wynajętego mieszkania. Opłata za wynajem wyniesie 550 zł, za wodę 50 zł , za ogrzewanie gazowe 150 zł, za energię 50 zł , za internet 50 zł. Opłata za telefon małoletniej wynosi 30 zł miesięcznie.

( dowód: zaświadczenie I LO – k. 7

przesłuchanie K. Z. (2) – k. 34)

Matka mał. powódki K. Z. (2) zatrudniona jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r. na stanowisku sprzedawca-kasjer w sklepie (...). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto w miesiącach lipiec- wrzesień 2013 r. wyniosło 1.594 zł.

( dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – k. 6

umowa najmu – k. 29-31

przesłuchanie K. Z. (2) – k. 34)

Pozwany K. Z. (3) pracuje w S. M.w G. na stanowisku konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy, uzyskując średni dochód netto za miesiące sierpień, wrzesień, październik 2013 r. w wysokości – 1.636 zł. Z wynagrodzenia potrącana jest pozwanemu miesięcznie kwota 300 zł jako spłata pożyczki zaciągniętej z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Na dzień 15 listopada 2013 r. do spłaty pozostało 3.570 zł. Zgodnie z oświadczeniem OPS w G. K. Z. (3) nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Pozwany ponosi następujące opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z mieszkania i garażu- energia 93,67 zł, gaz 109,77 zł, garaż – 29,52 zł, czynsz – 681,90 zł, abonament za telewizję kablową – 69 zł. Po wyprowadzeniu się żony i córki pozostał w dotychczasowym mieszkaniu. Nabył je przed zawarciem małżeństwa. Pożyczkę z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przeznaczył na zakup aparatu fotograficznego dla córki, ponadto kupił kafelki, położył gładzie w mieszkaniu, kupił wykładziny, panele do pokoju córki, kafelki na balkon. Na rachunku oszczędnościowym w Banku (...) posiada zadłużenie w wysokości 3.483,81 zł. Posiada samochód osobowy marki R. (...) rocznik 2003. K. Z. (3) leczy się na cukrzycę, tarczycę, alergię i nadciśnienie . W miesiącu listopadzie 2013 r. wydał na leki 220,54 zł.

( dowód: zaświadczenie o zatrudnienia – k. 17-19

rachunki, potwierdzenia opłat – k. 20-27

przesłuchanie K. Z. (3) – k. 34,35)

Ustaleń stanu faktycznego co do usprawiedliwionych potrzeb i sytuacji osobistej mał. powódki, a także co do możliwości zarobkowych pozwanego Sąd dokonał przede wszystkim na podstawie dowodu z przesłuchania stron, z przedłożonych przez strony dokumentów, rachunków, a także na podstawie wniosków wynikających z doświadczenia życiowego. Sąd nie znalazł powodów, dla których miałby podważyć wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż art. 96 k.r.o. nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Z uwagi na fakt, iż małoletnia powódka K. Z. (1) nie jest w stanie utrzymać się samodzielne, oczywistym w ocenie Sądu jest, iż na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Z zeznań przedstawicielki ustawowej wynika , iż do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej należy koszt podręczników i przyborów szkolnych ok. 600 zł, opłat szkolnych i biletu autobusowego ok.200 zł, wycieczki szkolnej ok. 500 zł, lekcji j. angielskiego i matematyki 70 zł tygodniowo, zakupu odzieży i obuwia, żywności i środków higieny, leków w przypadku zachorowania, opłat za korzystanie z mieszkania ok. 900 zł. Oceniając zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego na kwotę 500 zł miesięcznie. Kwota ta z jednej strony pokryje usprawiedliwione potrzeby małoletniej, a z drugiej mieści się w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Jak wynika z zaświadczenia o wynagrodzeniu pozwanego jest on zatrudniony wS. M.w G. jako konserwator i zarabia netto 1636 zł miesięcznie. Z kwoty tej spłaca pożyczkę w wysokości 300 zł . Pokrywa opłaty związane z korzystaniem z mieszkania w kwocie ok. 960 zł. Na leki wydaje 220 zł miesięcznie. Po opłaceniu powyższych należności pozostaje mu kwota ok. 150 zł. Podkreślić jednak należy , iż pozwany posiada majątek w postaci mieszkania i samochodu osobowego. Będąc zobowiązanym do alimentów powinien pomyśleć o ewentualnym spieniężeniu majątku aby uzyskać środki potrzebne na pokrycie obowiązku alimentacyjnego.

Ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego K. Z. (3) wobec córki Sąd uwzględnił , że również na matce ciąży obowiązek finansowego partycypowania w kosztach utrzymania K. Z. (1). Istotną różnicą jest jednak, że małoletnia mieszka razem z matką, a zatem cały ciężar sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz troski o jej rozwój i stan zdrowia spoczywa na K. Z. (2)

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to na K. Z. (2) spoczywa w całości ciężar bieżącej pieczy nad dzieckiem, uzasadnione jest przerzucenie w przeważającej części ciężaru finansowego utrzymania K. Z. (1) na pozwanego.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Orzeczenie o kosztach Sąd oparł o treści art. 102 kpc biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną pozwanego.

Nadanie wyrokowi w pkt IV rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Derda-Fogel
Data wytworzenia informacji: