Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 55/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2014-05-12

Sygn. akt III RC 55/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz-Miśta

Ławnicy : ---

Protokolant: Żaneta Pinkowska

po rozpoznaniu w dniach 31 marca 2014 r., i 08 maja 2014 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. S. S. (1) zast. przez B. S.

przeciwko C. S. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego C. S. (1) na rzecz mał. powoda S. S. (1) alimenty w kwocie po 400 zł /czterysta złotych / miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka B. S., poczynając od dnia 25 lutego 2014 roku, do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry
z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek
z rat, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem SR w Prudniku z dnia 21 stycznia 2013 r., w sprawie IIIRC 339/12 w kwocie po 200 zł miesięcznie;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania obciążając nimi Skarb Państwa

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 55/14

UZASADNIENIE

B. S., działając jako przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda S. S. (1), pozwem z dnia 25 lutego 2014 r. domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego C. S. (1) do kwoty po 600 zł miesięcznie, w miejsce alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku w dniu 21 stycznia 2013 r., w sprawie III RC 339/12 w kwocie po 200 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wskazała, iż wraz z upływem czasu zwiększyły się znacząco usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda. Poprzednio S. S. (1) miał 9 lat, jego matka pracowała za granicą. Obecnie małoletni ma 10 lat, uczęszcza do III klasy specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, często choruje, jest w fazie intensywnego wzrostu. B. S., podkreśliła, że z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi zrezygnowała z zatrudnienia za granicą i w Polsce nie ma pracy. Dodała, że nastąpił wzrost dochodów C. S. (1), natomiast w dalszym ciągu nie uczestniczy on osobiście w staraniach o wychowanie powoda i nie interesuje się jego życiem.

W odpowiedzi na pozew w dnia 26 marca 2014 r. pozwany C. S. (1) wskazał, że jest skłonny uznać żądanie pozwu do kwoty po 300 zł miesięcznie. Uzasadnił, że pomimo, iż pracuje zawodowo, na utrzymaniu (poza powodem) ma troje małoletnich dzieci oraz żonę. Pozwany wskazał, że z obecnego związku małżeńskiego ma 15 miesięcznego syna N., opiekuje się 14 letnim synem S.. Dodał, że jego żona ma córkę chorą na mukowiscydozę. Rodzina pozwanego nie otrzymuje środków z opieki społecznej. Pozwany podniósł, że rodzina otrzymała niedawno nowe mieszkanie i musiał ponieść koszty jego remontu. Wskazał, że ponosi miesięczne koszty utrzymania mieszkania w kwocie 359 zł czynsz, 70 zł gaz, 20 zł prąd, opał 60-70 zł tygodniowo. Pozwany podkreślił, że utrzymuje syna S. będącego pod jego pieczą, m.in. opłaca obiady w szkole w kwocie 100 zł miesięcznie, ponosi koszty jego edukacji, wycieczek szkolnych, komersu. Syn ma problemy zdrowotne związane z podejrzeniem niedoczynności tarczycy. Także młodszy syn N. często choruje z uwagi na słabą odporność. C. S. (1) wskazał, że stara się regularnie płacić alimenty. Zarzucił B. S., że zaniedbuje syna.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie III RC 339/12 C. S. (1) został zobowiązany do płacenia na rzecz mał. S. S. (1) alimentów w kwocie po 200 zł miesięcznie, w miejsce alimentów po 350 zł miesięcznie orzeczonych 27 kwietnia 2011 r.

W styczniu 2013 r. małoletni S. S. (1) miał 9 lat, pozostawał (wraz z młodszym bratem M. K.) pod bezpośrednią pieczą matki B. H. S.. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda pracowała za granicą, co jakiś czas przyjeżdżała do Polski i przekazywała swojej matce środki finansowe na rzecz synów.

Pozwany C. S. (2) w tym czasie pracował w spółce (...) na stanowisku stolarza, na cały etat, zarabiał 1.227 zł netto.

Pozostawał w związku małżeńskim (od 19 listopada 2011 r.) z A. S.. Ze związku małżeńskiego z dniu 20 grudnia 2012 r. urodził się małoletni syn pozwanego N. S.. Żona pozwanego miała na utrzymaniu chorą na mukowiscydozę córkę P., a C. S. (1) miał pod opieką syna S. S. (4). Pozwany miał także syna J. B. pozostającego w rodzinie zastępczej.

C. S. (1) na syna S. S. (4) otrzymywał z funduszu alimentacyjnego alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie, a A. S. na córkę Partycję otrzymywała z opieki społecznej świadczenia w łącznej kwocie 1.253 zł (w tym 500 zł z funduszu alimentacyjnego).

Pozwany opłacał obiady syna S. S. (4) w szkole w kwocie po 100 zł miesięcznie.

C. S. (2) regularnie płacił alimenty na syna S. S. (1), spotykał się z synem co dwa tygodnie.

(dowód: akta III RC 339/12:

- orzeczenia – k. 11, 14, 32,

- odpisy skrócone aktów urodzeń – k. 10, 13, 40,

- odpisy skrócone aktów małżeństwa – k. 12,

- rachunek – k. 5,

- zaświadczenie o zarobkach – k. 21,

- decyzje OPS – k. 22-25, 33,

- oświadczenia H. S. – 17, 18, 38,

- oświadczenie B. S. – k. 39,

- przesłuchanie C. S. (1) – k. 41,)

Obecnie małoletni S. S. (1) ma 10 lat, uczęszcza do I. k. s. o. s. w.. Choruje sezonowo.

B. S. zrezygnowała z pracy za granicą, głównie z uwagi na konieczność opieki nad małoletnim powodem oraz drugim synem – 6 letnim M. K., uczęszczającym do przedszkola. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda obecnie nie ma pracy, zarejestrowana jest w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Z opieki społecznej otrzymuje zasiłek okresowy w kwocie 303 zł miesięcznie, zasiłki rodzinne na synów w kwotach po 106 zł miesięcznie oraz z funduszu alimentacyjnego kwotę po 350 zł miesięcznie na rzecz mał. M. K..

B. S. mieszka z synami w mieszkaniu komunalnym, którego koszt utrzymania to kwota 140 zł miesięcznie czynsz, 70 zł prąd.

(dowód: przesłuchanie B. S. – k. 32,

decyzje OPS – k. 13-16,

zaświadczenie z PUP – k. 17)

C. S. (2) nadal pracuje w spółce (...). Zarabia około 2.177 zł netto miesięcznie. Nadal ma czworo dzieci, zamieszkując z mał. N. S. i mał. S. S. (4). S. S. (4) ma problemy zdrowotne, diagnozowany jest w kierunku niedoczynności tarczycy, leczony jest u endokrynologa. Pozwany rzadko spotyka się z synem, praktycznie nie uczestniczy w jego życiu.

Decyzją Starosty (...) z 12 września 2013 r. odstąpiono od ustalenia opłaty od C. S. (2) za pobyt J. B. w rodzinie zastępczej.

Obecnie C. S. (2) i jego żona żyją w separacji faktycznej.

C. S. (2) jest właścicielem samochodu i skutera.

(dowód: przesłuchanie C. S. (1) – k. 32-33,

zaświadczenia o zarobkach – k. 24-27,

decyzja(...)– k. 28,

dokumentacja medyczna – k. 8-11,

przesłuchanie B. S. – k. 32,

zeznania świadka H. S. – k. 40,

zeznania świadka A. S. – k. 40)

Podstawą ustalenia stanu faktycznego były przede wszystkim dowody z przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda, z przesłuchania pozwanego C. S. (1), z zeznań świadków H. S. i A. S. oraz z dokumentów przedłożonych przez strony (zaświadczeń zatrudnieniu i zarobkach, rachunków, zaświadczeń lekarskich, decyzji OPS, zaświadczenia PUP), a także dokumenty zgromadzone w poprzednich aktach dotyczących alimentów na rzecz małoletniego powoda. Sąd nie znalazł powodów, dla których miałby podważać wiarygodność któregokolwiek dowodu.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż art. 96 kro nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby
i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może
i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje w treści art. 138 kro, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 kro jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Co istotne, podstawą powództwa z art. 138 kro może być tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej, niż po uprawomocnieniu się poprzedniego wyroku zasądzającego alimenty [ M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz o rzecznictwem”, Warszawa 2006 r., s. 331, wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r., I CKN 274/99, Lex Polonica nr 1932374]. Celem rozważenia, czy przedmiotowa przesłanka miała miejsce w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przeanalizował sytuacje: materialną i osobistą małoletniego powoda, jak również jego ustawowej przedstawicielki, a także procesy zmian w nich zachodzących od momentu poprzednich ustaleń dotyczących alimentów na rzecz powoda, tj. styczeń 2013 r., jak również zmiany w możliwościach majątkowych i zarobkowych pozwanego w tym okresie.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, że sytuacja powoda od daty ustalenia alimentów na jego rzecz do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, nie uległa istotnej zmianie. Przede wszystkim wskazać należy, że od poprzedniego ustalania alimentów upłynął zaledwie nieco ponad rok, zatem z powodu upływu czasu potrzeby małoletniego nie mogły zmienić się znacznie, gdy jednocześnie nie nastąpiły żadne wyjątkowe okoliczności w jego życiu, takie jak np. ciężka choroba, czy zmiana szkoły.

Analizując zaś status życiowy inicjującej w imieniu małoletniego powoda niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa uległa istotniej zmianie na gorsze. W początku 2013 r. pracowała ona za granicą osiągając stałe dochody. Jej dziećmi opiekowała się jej matka. Obecnie B. S. zrezygnowała z pracy, a w Polsce zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej. W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na konieczność sprawowania samodzielnej opieki nad małoletnimi dziećmi nie można wymagać od B. S., by kontynuowała zatrudnienie z daleka od domu, za granicą, i powierzała opiekę nad dziećmi innym osobom.

Biorąc pod uwagę z kolei sytuację majątkową i zarobkową pozwanego, przyjąć należy, że uległa ona istotnej zmianie na jego korzyść. C. S. (1), jak wynika z przedłożonych przez niego zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz z jego przesłuchań, w styczniu 2013 r. zarabiał około 1.200-1.400 zł netto miesięcznie. Obecnie jego wynagrodzenie netto wynosi około 2.200 zł miesięcznie. Pozwany dysponuje samochodem i skuterem. Wobec sytuacji rodzinnej i pozostawania w separacji faktycznej nie dokłada się do zaspokajania potrzeb żony.

Wobec powyższego Sąd ocenił, że obecne możliwości zarobkowe pozwanego kształtują się na poziomie faktycznie uzyskiwanych obecnie dochodów, tj. około 2.200 zł miesięcznie. Alimenty na powoda w wysokości 400 zł, biorąc pod uwagę, że C. S. (1) sprawuje osobistą pieczę nad małoletnim S. S. (4), na którego otrzymuje alimenty w kwocie 300 zł, oraz że ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego N. S. (w odniesieniu do mał. J. B. odstąpiono decyzją starosty od ustalania opłaty wobec pozwanego za pobyt syna w rodzinie zastępczej), z pewnością nie są zbyt wygórowane. Co więcej, pozwany nie wykazuje zaangażowania w osobiste starania o wychowanie powoda i nie jest zainteresowany jego sprawami codziennymi. Z kolei osobiste starania B. S. o utrzymanie i wychowanie syna w znaczącej części stanowi wykonanie jej obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego. Z tego powodu Sąd na podstawie art. 135 § 2 kro uznał, iż obecnie uzasadniony jest taki podział obowiązków alimentacyjnych rodziców powoda, że pokrywanie kosztów utrzymania małoletniego ciążyć będzie przede wszystkim na C. S. (1), z uwagi na znacząco mniejsze osobiste zaangażowanie w wychowanie i opiekę nad synem.

Mając więc na uwadze zdarzenia i ustalenia opisane wyżej, jak również zważając na fakt, iż potrzeby małoletniego powoda nie zmieniły się istotnie, ale pogorszyła się sytuacja majątkowa B. S., a polepszyła C. S. (1), a także z uwagi na osobiste zaangażowanie B. S. w wychowanie syna i brak tego zaangażowania ze strony pozwanego, Sąd podniósł wysokość alimentów z kwoty po 200 zł miesięcznie na kwotę po 400 zł miesięcznie. Kwota ustalonych alimentów jest adekwatna do potrzeb małoletniego powoda, a także do możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd zwolnił pozwanego z ponoszenia kosztów postępowania w sprawie.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Ciąglewicz-Miśta
Data wytworzenia informacji: