Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 142/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-07-25

Sygn. akt III RC 142/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz-Miśta

Protokolant: Michał Romaniuk

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2013 r. w Prudniku

na rozprawie sprawy

z powództwa mał. N. i G. S. zast. przez W. S.

przeciwko Ł. S.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego Ł. S. na rzecz
mał. powodów N. i G. S. alimenty w kwocie
po 500zł /pięćset złotych/ miesięcznie na rzecz każdego z nich,
w kwocie łącznej po 1000zł /jeden tysiąc złotych/ miesięcznie, płatne do rąk matki dzieci W. S., poczynając
od dnia 29.05.2013 roku, do dnia 15-go każdego następującego
po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki
w płatności którejkolwiek z rat, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem zaocznym SO w Opolu z dnia 23.10.2008 roku w sprawie I RC 1176/08 w kwocie łącznej po 500 zł miesięcznie;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania obciążając nimi Skarb Państwa

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 142/13

UZASADNIENIE

W. S., działając jako przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów N. S. i G. S., pozwem z dnia 29 maja 2013r. domagała się podwyższenia alimentów zasądzonych od pozwanego Ł. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu
z dnia 23 października 2008r., sygn. akt I RC 1176/08, z kwoty po 250 zł na każde dziecko na kwotę po 800 zł, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca
z góry, poczynając od dnia wniesienia powództwa, z ustawowymi odsetkami
w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek należności. Wniosła także
o obciążenie pozwanego kosztami procesu.

Uzasadniając swoje stanowisko podniosła, iż od chwili wyrokowania przez Sąd Okręgowy w Opolu doszło do istotnych zmian w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci. Przedstawicielka ustawowa małoletnich wskazała, iż mał. N. S. jest obecnie uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej. Małoletnia uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Z kolei małoletni G. S. uczęszcza do przedszkola, za które miesięczna opłata wynosi 200 zł. W. S. podniosła, iż pozwany w żaden sposób nie partycypuje w kosztach utrzymania dzieci. Alimenty przedstawicielka ustawowa otrzymuje z funduszu alimentacyjnego. Pozwany nie dał nigdy dzieciom żadnych prezentów, nie zabrał je do kina. W. S. mieszka obecnie wraz z dziećmi u swoich rodziców. Kosztami utrzymania mieszkania dzieli się z rodzicami po połowie. Pracuje za minimalnym wynagrodzeniem. Przedstawicielka ustawowa powodów dodała, że pozwany pracuje nielegalnie u swojego ojca w firmie (...).

Na rozprawie w dniu 22 lipca 2013r. pozwany uznał powództwo do kwoty po 300 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt I RC 1176/08, orzeczony został rozwód pomiędzy rodzicami małoletnich powodów, tj. pozwanym Ł. S., a W. S.. Sąd w wyroku tym zasądził od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci stron N. S. i G. S. alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich.

( dowód: wyrok zaoczny SO z dnia 23.10.2008r. – akta I RC 1176/08 –

załącznik do akt)

W tym czasie W. S. pracowała w hotelu (...)
w P., otrzymywała wynagrodzenie w kwocie ok. 860 zł netto. Następnie zrezygnowała z pracy ze względu na jej zmianowy charakter. Ponadto otrzymywała świadczenia alimentacyjne w kwocie po 250 zł na każde dziecko (łącznie 500 zł) oraz zasiłek rodzinny w wysokości 116 zł. Otrzymywała również pomoc finansową od swoich rodziców.

W. S. wraz z dziećmi mieszkała u swoich rodziców; partycypowała w kosztach utrzymania mieszkania.

Małoletnia N. miała wtedy 5 lat, uczęszczała do przedszkola, zaś małoletni G. miał 1 rok, pozostawał pod opieką babci.

W tym czasie pozwany mieszkał w wynajętym mieszkaniu, w którym wcześniej zamieszkiwał z żoną i dziećmi, zatrudniony był jako wulkanizator.

( dowód: pozew, wywiad kuratora – akta I RC 1176/08 – załącznik do akt,

zaświadczenie o zarobkach – k. 6 w/w akt,

przesłuchanie W. S. k. 35,

przesłuchanie Ł. S. – k. 35)

Obecnie N. S. jest uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej. Matka małoletniej opłaca co miesiąc obiady w szkolnej stołówce w kwocie ok. 120 zł. Małoletnia uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których koszt miesięczny wynosi 150 zł. N. S. otrzymuje co miesiąc od matki kieszonkowe w kwocie 50 zł. Dodatkowo matka doładowuje córce co miesiąc telefon na kartę w kwocie 50 zł. W. S. co miesiąc wydaje ok. 100 zł na dokupienie odzieży małoletniej – bielizny, ubrania, butów (letnich, zimowych). Ponadto kupuje córce książki i zabawki, wydając na ten cel ok. 100 zł miesięcznie. Matka ponosi także roczne wydatki na córkę związane z: uczestnictwem córki w wycieczce szkolnej w wysokości 100 zł, zakupem podręczników do szkoły - 320 zł, wyprawki szkolnej (tornister, przybory, zeszyty) - 400 zł, ubezpieczenia szkolnego - 50 zł, upominków na Boże Narodzenie, Dzień Dziecka, M., urodziny - 400 zł, wakacje, Zieloną Szkołę - ok. l.000 zł.

N. S. przystąpiła w bieżącym roku do Pierwszej Komunii Świętej. Koszt tej uroczystości wyniósł 3.500 zł, i został sfinansowany przez jej matkę.

Małoletni G. S. uczęszcza do przedszkola, od września 2013 r. rozpocznie grupę zerową. Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 200 zł. Ubezpieczenie wynosi 50 zł. Małoletni powód od 3 roku życia jest leczony z powodu astmy, refluksu żołądkowego, a także alergii pokarmowej. Co miesiąc na leki matka powoda wydaje ok. 150 zł. Co drugi miesiąc konieczna jest prywatna wizyta u alergologa - jej koszt to 100 zł. Matka powoda wydaje co miesiąc ok. 100 zł na dokupienie małoletniemu odzieży, a także ok. 100 zł na zabawki edukacyjne, książeczki. Ponadto na małoletniego syna matka przeznacza wydatki roczne związane z zakupem upominków na Boże Narodzenie, Dzień Dziecka, Mikołaja, urodziny - 400 zł, wakacje - ok. l.000 zł.

Ponadto matka powodów stara się zabierać je od czasu do czasu na basen, do kina itp. co również wiąże się z wydatkami.

( dowód: akty urodzenia małoletnich – k. 5, 6,

opłaty za przedszkole i szkołę szt. 11 - k. 31

dokumenty dot. komunii św. mał. N. – k. 19, 20, 21, 22,

informacja dot. kolonii mał. N. – k. 23-26,

paragony szt. 67 – k. 27, 28, 29,

faktury 3 szt.

dokumentacja dot. leczenia mał. – k. 30)

W. S. pracuje obecnie w sklepie (...) w systemie zmianowym. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł netto, dodatkowo nieregularnie otrzymuje premię uznaniową w wysokości 50 zł. Matka małoletnich powodów nadal mieszka wraz z dziećmi u swoich rodziców, uiszcza połowę opłat czynszowych tj. czynszu w wysokości 400 zł, prądu 100 zł, gazu.

W. S. remontuje wraz ze swoich partnerem dom
w C., do którego ma zamiar się przeprowadzić wraz z dziećmi.

( dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu powódki – k. 16,

przesłuchanie W. S. – k. 35)

Pozwany obecnie nie pracuje, utrzymuje się z prac dorywczych oraz pomocy finansowej swojej babci, z którą także zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym.

Pozwany jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, otrzymywał oferty pracy, ale ostatecznie nie został zatrudniony przez potencjalnych pracodawców. Nie interesował się kursami kwalifikacyjnymi.

Pozwany alimenty przekazuje komornikowi, nie wie ile wynosi jego zadłużenie alimentacyjne.

( dowód: zaświadczenie PUP w P. – k. 18,

wydruki ofert pracy szt. 3 – k. 32-34,

przesłuchanie Ł. S. – k. 35)

Ł. S. nie utrzymuje kontaktu z mał. powodami. Ostatni raz spotkał przypadkowo mał. N. w marcu albo w kwietniu br. Pozwany nie przekazuje dzieciom prezentów, nigdy nie zaproponował, iż dobrowolnie się nimi zajmie. Alimenty są wypłacane małoletnim z Funduszu Alimentacyjnego.

( dowód: przesłuchanie W. S. – k. 35)

Ustaleń stanu faktycznego co do usprawiedliwionych potrzeb i sytuacji osobistej powodów, a także co do możliwości zarobkowych pozwanego Sąd dokonał przede wszystkim na podstawie dowodu z przesłuchania stron, z przedłożonych przez strony dokumentów, dokumentacji zebranej w aktach rozwodowych stron, a także na podstawie wniosków wynikających z doświadczenia życiowego. Sąd nie znalazł powodów, dla których miałby podważyć wiarygodność tych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Przepis art. 96 kro nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny
i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych [ Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III].

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletnich powodów żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje
w treści art. 138 kro, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 kro jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Celem rozważenia, czy przedmiotowa przesłanka miała miejsce w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przeanalizował sytuacje: materialną i osobistą małoletnich powodów, jak również ich ustawowej przedstawicielki oraz pozwanego, a także procesy zmian w nich zachodzących od momentu orzeczenia alimentów w wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 października 2008 r. do chwili obecnej.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, że sytuacja powodów od daty poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów na ich rzecz w 2008 r., do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, uległa zmianie.

W 2008 r. małoletnia N. miała 5 lat, uczęszczała do przedszkola, była zdrowym dzieckiem. Od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego minęło 5 lat. Małoletnia powódka osiągnęła kolejny etap edukacji – obecnie N. S. jest uczennicą trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dodatkowo uczęszcza na język angielski. Małoletnia jest zdrowym dzieckiem. Podkreślić także należy, iż N. S. przystąpiła w bieżącym roku do Pierwszej Komunii Świętej. Koszt tej uroczystości wyniósł 3.500 zł, który w całości został sfinansowany przez jej matkę. Małoletni G. S. w 2008 r. miał 1 rok, w czasie wykonywania pracy zawodowej przez matkę pozostawał pod opieką babci. Obecnie G. S. uczęszcza do przedszkola, od września 2013 r. rozpocznie edukację w grupie zerowej. Będzie wymagał więcej wydatków na edukację. Powód od trzeciego roku życia jest leczony z powodu astmy, refluksu żołądkowego, a także alergii pokarmowej. Zażywa stałe leki, pozostaje pod stałą kontrolą specjalistów. Podkreślić należy, że od poprzedniego orzekania w sprawie alimentów upłynęło 5 lat, zatem już tylko z powodu upływu czasu oczywistym jest wzrost kosztów utrzymania powodów, podyktowany chociażby rosnącą inflacją.

Analizując zaś status życiowy inicjującej w imieniu małoletnich powodów niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa kształtuje się na podobnym poziomie co w 2008 r. W tamtym czasie W. S. pracowała w hotelu (...) w P., otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 860 zł. Ponadto otrzymywała zasiłek rodzinny w wysokości 116 zł. Otrzymywała również pomoc finansową od swoich rodziców. W. S. wraz z dziećmi mieszkała u swoich rodziców; partycypowała w kosztach utrzymania mieszkania. Obecnie W. S. pracuje w sklepie (...), w systemie zmianowym. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. 1.500 zł netto, czasami dodatkowo otrzymuje premię w wysokości 50 zł. Matka małoletnich powodów nadal mieszka wraz z dziećmi u swoich rodziców, i nadal partycypuje z nimi w kosztach utrzymania mieszkania (uiszcza połowę opłat czynszowych).

Dokonując oceny sytuacji majątkowej i zarobkowej pozwanego, przyjąć należy, że nie uległa ona zasadniczej zmianie. Przede wszystkim pokreślić ponownie należy, że "możliwości zarobkowe i majątkowe", które stanowią przedmiot oceny Sądu przy orzekaniu o alimentach, to nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego do alimentacji, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Biorąc pod uwagę, że pozwany jest zdrowym, młodym mężczyzną, posiadającym zawód mechanika pojazdów rolniczych, jego możliwości zarobkowe należało ocenić jako korzystne. Wobec powyższego, brak stałego zatrudnienia nie jest przesłanką zwalniającą Ł. S. od świadczenia alimentacyjnego czy przemawiającą za zmniejszeniem tego obowiązku. Pomimo, iż – jak wskazał – utrzymuje się wyłącznie z prac dorywczych oraz pomocy finansowej swojej babki, ma on jako młoda, zdrowa osoba, nieposiadająca nikogo na utrzymaniu szerokie możliwości podjęcia pracy. Z tych względów należało stwierdzić, iż pozwany powinien czynić starania o uzyskanie stałego dochodu, tym bardziej, iż może skorzystać z możliwości oferowanych przez Urzędu Pracy kursów kwalifikacyjnych do podjęcia zatrudnienia.

Podkreślenia wymaga, iż ojciec małoletnich w żadnym stopniu nie pomaga przedstawicielce ustawowej powodów w osobistych staraniach o wychowanie i opiekę nad nimi, nie kontaktuje się telefonicznie. W tym zakresie cały ciężar sprawowania pieczy nad dziećmi oraz troski o ich rozwój i stan zdrowia spoczywa na W. S.. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to na W. S. spoczywa w całości ciężar bieżącej pieczy nad dziećmi, uzasadnione jest przerzucenie w przeważającej części ciężaru finansowego utrzymania N. i G. S. na pozwanego.

Mając więc na uwadze zdarzenia i ustalenia opisane wyżej, jak również zważając na fakt, iż potrzeby małoletnich powodów wzrosły, Sąd podniósł wysokość alimentów do kwoty po 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Kwota ta zdaniem Sądu z jednej strony zaspokoi podstawowe potrzeby małoletnich powodów, a z drugiej mieści się w zakresie możliwości zarobkowych
i majątkowych pozwanego.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletnich powodów ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd oparł się na dyspozycji art. 102 kpc.

Nadanie wyrokowi w pkt IV rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Ciąglewicz-Miśta
Data wytworzenia informacji: