Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 209/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-09-24

Sygn. akt III RC 209/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Justyna Derda-Fogel

Ławnicy: ---

Protokolant: Emilia Salawa

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich D. J. (1), M. J. (1), K. J. ,D. J. (2) zastępowanych przez M. J. (2)

przeciwko W. J.

o podwyższenie alimentów

oddala powództwo

Sygn. akt III RC 209/13

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym przeciwko W. J. przedstawicielka ustawowa małoletnich: D. J. (1), M. J. (1), K. J., D. M. J. wniosła o podwyższenie rent alimentacyjnych przyznanych wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 25 października 2012 r.:

- na rzecz małoletniego D. J. (1) z kwoty 350 zł na 400 zł miesięcznie;

- na rzecz małoletniej M. J. (1) z kwoty 350 zł na 400 zł miesięcznie;

- na rzecz małoletniego K. J. z kwoty 350 zł na 400 zł miesięcznie;

- na rzecz małoletniej D. J. (2) z kwoty 550 zł na 600 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, iż w chwili obecnej ma wstrzymane wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z podjęciem przez pozwanego pracy za granicą, jak również, iż zwiększyły się potrzeby dzieci w zakresie wyżywienia, odzieży, pomocy szkolnych oraz dodatkowych potrzeb dzieci związanych z edukacją. Najmłodsza córka D. jest osobą niepełnosprawną, w związku z tym matka małoletniej nie pracuje – pobierała zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Od grudnia 2011 r. trwa ustalenie praw do pobierania w/w świadczeń, a od sierpnia 2012 r. – świadczeń rodzinnych za granicą.

Jedynym źródłem utrzymania są alimenty płacone przez pozwanego w kwocie 1.900 zł miesięcznie oraz dodatek mieszkaniowy w wysokości 567,01 zł. Jest to kwota niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania rodziny, a mianowicie (miesięcznie): wyżywienie ok. 1.000 zł; opłaty za gaz, prąd, wodę – ok. 400 zł; opłaty za wynajem mieszkania – 595,06 zł; lekarstwa, środki czystości – ok. 400 zł; dojazdy dzieci – 250 zł; ubezpieczenie samochodu – 420 zł rocznie. Łącznie średni miesięczny koszt utrzymania dzieci matka małoletnich ustaliła na 2.100 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu rozwiązał związek małżeński M. J. (2) i W. J., powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron M. J. (2).

Syn D. miał 16 lat, uczęszczał do III klasy Gimnazjum. Koszt jego utrzymania zamykał się kwotą około 500 zł. Córka M. miała lat 14, uczęszczała do II klasy Gimnazjum, chodziła na pływalnię i na prywatne lekcje języka angielskiego. Łączny koszt jej utrzymania to kwota około 950 zł ( wyżywienie 300 zł, ubrania 400 zł, lekcje angielskiego 250 zł). Syn K. miał lat 12, był uczniem VI klasy Szkoły Podstawowej. Należał do klubu sportowego, koszt jego utrzymania to kwota około 400 zł. Córka D. była uczennicą IV klasy Szkoły Podstawowej, jest dzieckiem niepełnosprawnym, wymaga stałych kontroli lekarskich, rehabilitacji i konsultacji logopedy. Koszt jej utrzymania to kwota około 700 zł miesięcznie.

Sąd Okręgowy w Opolu w wyroku zobowiązał matkę mał. do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Natomiast, od pozwanego – biorąc pod uwagę jego możliwości majątkowe i zarobkowe oraz jego stopę życiową – zasądził na rzecz małoletniego syna D. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie, na rzecz małoletniej córki M. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie, na rzecz małoletniego syna K. – alimenty w kwocie po 350 zł, a na rzecz małoletniej córki D. alimenty w kwocie po 550 zł miesięcznie, łącznie alimenty w kwocie po 1.600 zł miesięcznie płatne do rąk matki dzieci.

Sąd uwzględnił również żądanie M. J. (2) zasądzenia na jej rzecz alimentów (300 zł) od pozwanego, gdyż z uwagi na niepełnosprawność najmłodszego dziecka stron, nie ma żadnych możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Z zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, rachunków oraz z zeznań W. J. wynikało, że otrzymywał on wtedy miesięcznie pensję w wysokości 1.294,71 euro, co stanowiło równowartość 5.826,19 zł. Obowiązkowe wydatki pozwanego to koszty utrzymania domu matki w Polsce w łącznej kwocie 306 zł miesięcznie (190 zł energia, 30 gaz, 56 zł podatek, 30 zł woda), wydatki na spłatę kredytów i kart kredytowych w łącznej kwocie 1.235 zł miesięcznie (800 zł w E. – termin spłaty marzec 2014 r., 156 zł – z tytułu zadłużenia karty kredytowej w (...), 100 zł – kredyt zaciągnięty przez matkę, 100 zł – spłata drugiej karty kredytowej, 79 zł – ubezpieczenie) oraz wydatki na mieszkanie w Niemczech w łącznej kwocie 110 euro (495 zł) i koszt dojazdów do Polski w wysokości 400 zł miesięcznie. Z podanych przez pozwanego informacji, wynikało, że miesięcznie z powyższych tytułów pozwany wydawał łącznie 2.436 zł, a zatem do dyspozycji pozostawała mu nadal kwota 3.390,19 zł. W ocenie Sądu, kwota, ta stanowiła o możliwościach finansowych pozwanego pokrywania zobowiązania alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci w łącznej wysokości 1.600 zł. Po uiszczeniu tego ostatniego zobowiązania pozwanemu nadal do dyspozycji pozostawała kwota 1.790,19 zł.

/dowód: akta SO w Opolu I RC 2118/11 – załącznik do akt/

Decyzjami z dnia 12.01.2010 r. przyznano matce małoletnich świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem D. J. (2) w kwocie 520 zł miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny z tytułu, niepełnosprawności D. J. (2) w kwocie 153 zł miesięcznie na okres od 01.01.2010 r. do 31.01.2013 r. Nadto, decyzją z dnia 09.11.2010 r. przyznano zasiłek rodzinny w kwocie po 91 zł miesięcznie na. każde dziecko, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji córki D. w kwocie po 80 zł miesięcznie, a dla M. J. (1) i D. J. (1) dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej w kwotach po 80 zł miesięcznie w okresie od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. Płatność powyższych świadczeń została wstrzymana w sierpniu 2012 r. gdy matka małoletnich powiadomiła Ośrodek Pomocy Społecznej o przyznaniu pozwanemu świadczenia rodzinnego – K. w Niemczech.

/dowód: decyzje OPS w B. z dnia 12.01.2010 r. – k. 16,17, decyzje OPS w B. z dnia 31.07.2012 r. – k. 6-8, /

Obecnie od trzech tygodni pozwany mieszka w Polsce. W swoim domu z matką emerytką. Ponosi wszystkie opłaty z tym związane ok 387,00 zł miesięcznie (70 zł – podatek, gaz 50-60 zł, śmieci 60 zł, woda – 13 zł, 100 zł energia). Ponadto spłaca kredyty zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa w wysokości 1.112 zł (800 zł w E., 312 zł w (...)). Pozostałe opłaty , które ponosi wynoszą w sumie 123 zł (telefon – 49 zł, telefon komórkowy – 25 zł, internet – 49 zł). W sumie stałe opłaty wyliczył na kwotę 1.622 zł. Pozwany spłaca kosiarkę do trawy w wysokości 200 zł, musi uiścić należność za węgiel w wysokości 700 zł . Zamierza znów wyjechać do pracy do Niemiec. Ostatni jego średni zarobek w Niemczech wynosił 1200 euro.

/dowód: zeznania strony – k. 44/

Zaświadczenie o dochodzie k.34-36/

W chwili obecnej mał. D. J. (1) chodzi do I klasy ZSZ w P.. Na bilet przeznacza 80 zł, ma praktykę jako murarz, tynkarz i za to otrzymuje 130 zł miesięcznie. Koszt podręczników małoletniego wyniósł l00 zł. M.. M. J. (1) jest w III klasie gimnazjum, koszt jej podręczników wyniósł ponad l00 zł . Ma opłacone obiady w szkole przez OPS. Opłaciła ubezpieczenie w wysokości 49 zł. Uczęszcza na lekcje j. angielskiego , których koszt jak w roku ubiegłym wynosi 250 zł. M.. K. J. jest w I klasie gimnazjum, dojeżdża do P. do klasy sportowej. Bilet miesięczny kosztuje 137 zł, obiady w szkole 120 zł, podręczniki i strój sportowy 400 zł. M.. D. J. (2) uczęszcza do V klasy szkoły podstawowej. Koszt podręczników D. wyniósł ponad 300 zł. Korzysta w szkole z opłaconych obiadów przez OPS. Ubezpieczenie D. wyniosło 49 zł.

Na leki mał. D. matka przeznacza 50 zł, na zakup odzieży i obuwia dla dzieci 200 zł. Kupiła 2 plecaki za ponad l00 zł. Raz w tygodniu jeździ z D. na rehabilitację, raz na pół roku do kontroli do Opola.

M. J. (2) wynajmuje mieszkanie za kwotę 331 zł (wynajem – 27 zł , woda 85 zł, śmieci 36 zł, prąd 120 zł, butla gazu 63zł, Internet 35zł ). Opłaca ubezpieczenie samochodu w wysokości 320zł.

/dowód: zeznania strony – k. 43/

W sierpniu 2013 r. OPS w B. przyznał M. J. (2) świadczenie pieniężne w wysokości 250 zł w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. We wrześniu decyzją OPS w B. przyznano M. J. pomoc w formie obiadów w dniach nauki w okresie od września 2013 r. do grudnia 2013 r. dla mał. D. i M. J. (1). Rodzina otrzymuje również dodatek mieszkaniowy w wysokości 567,01 zł miesięcznie. Ponadto w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w O. toczy się postępowanie wyjaśniające dot. uprawnienia ojca małoletnich W. J. do niemieckich świadczeń pielęgnacyjnych oraz rodzinnych na dzieci.

/dowód: decyzja Burmistrza Białej k. 24-22, decyzje OPS w B. – k. 38-39, pisma ROPS w O. k. 40-42/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kriop rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W przedmiotowej sprawie z uwagi na wiek małoletnich: D.– 17 lat, M. – 15 lat, K. – 13 lat oraz D. – 11 lat oczywistym w ocenie Sądu jest, iż na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny, bowiem małoletni nie są w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiadają majątku, który pozwoliłby na pokrycie kosztów ich utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kriop).

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.(art.138 kriop)

Przez zmianę stosunków skutkujących uwzględnieniem powództwa o podwyższenie alimentów rozumie się istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, iż taka zmiana stosunków w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów D., M., K. oraz D. jak i możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego W. J. nie zachodzi. Zarówno w październiku 2012 r., kiedy to wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu przyznano małoletnim alimenty w łącznej kwocie 1.600 zł miesięcznie, jak i obecnie powodowie są uczniami szkół średnich, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. W związku z tym ponoszą koszty dojazdów, podręczników oraz pomocy naukowych. Tak jak poprzednio zaopatrywani są przez matkę w odzież i obuwie, żywność i środki higieny. M.. M. J. (1) tak jak poprzednio uczęszcza na prywatne lekcje j. angielskiego, a mał. D. nadal jest rehabilitowana. Małoletni mieszkają w mieszkaniu poprzednio zajmowanym, za które opłaty kształtują się na podobnym poziomie. Zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów kształtuje się na podobnym poziomie jak w dniu wyroku rozwodowego. Ponadto sytuacja majątkowa przedstawicielki ustawowej małoletnich nie uległa zmianie: nadal nie pracuje, otrzymując dodatek mieszkaniowy i pomoc z OPS. Również sytuacja zarobkowa i majątkowa pozwanego W. J. nie uległa zmianie. Nadal pracuje w Niemczech jako pomocnik murarza i zarabia tak jak poprzednio ok. 1200 euro miesięcznie. Z kwoty tej tak jak poprzednio musi utrzymać się w Niemczech i w Polsce, spłacić kredyty zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa.

Mając na uwadze powyższe rozważania i nie znajdując podstaw od uwzględnienia powództwa orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Derda-Fogel
Data wytworzenia informacji: