Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 15/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Prudniku z 2013-03-26

Sygn. akt III RC 15/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Justyna Derda-Fogel

Ławnicy : ---

Protokolant: Emilia Salawa

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Prudniku

na rozprawie

sprawy z powództwa mał. J. K. zast. przez M. K.

i M. K.

przeciwko Z. K.

o alimenty

I.  Uchyla wyrok zaoczny z dnia 31.01.2013r;

II.  Zasądza od pozwanego Z. K. na rzecz mał. powódki J. K. alimenty w kwocie po 700,00zł /siedemset złotych / miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka M. K., poczynając od dnia 16.10.2012roku, do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

III.  Zasądza od pozwanego Z. K. na rzecz powódki M. K. alimenty w kwocie po 300,00zł /trzysta złotych / miesięcznie, płatne do rąk powódki M. K., poczynając od dnia 16.10.2012roku, do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

IV.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

V.  Nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600,00zł tytułem opłaty sądowej od której strona powodowa była zwolniona;

VI.  Odstępuje od obciążania strony powodowej kosztami postępowania;

VII.  Wyrokowi w pkt. I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 15/13

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa mał. powódki J. K. i powódka M. K. w pozwie skierowanym przeciwko Z. K. wniosła o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniej w kwocie 1000 zł miesięcznie oraz na swoją rzecz w kwocie 600 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podniosła , iż pozwany łożył dobrowolnie na rzecz małoletniej córki do czasu jej zachorowania w lipcu 2012 r. W czasie gdy powódka wraz z córką przebywała w różnych szpitalach przez okres 4 miesięcy pozwany nie interesował się córką i nie łożył na jej utrzymanie . Powódka niejednokrotnie zmuszona była korzystać z pomocy finansowej rodziny i przyjaciół. Potrzeby małoletniej córki są wysokie. Wymaga ona stałej kontroli specjalistycznej lekarskiej. Zaopatrywana jest w odzież , pampersy, żywność. Na dojazd i pobyt z córką w Centrum (...) w W. powódka potrzebuje kwotę 600 zł miesięcznie. Łączne miesięczne koszty utrzymania wynoszą ok. 1600 zł miesięcznie. Odnośnie swojej sytuacji powódka podniosła, iż nie pracuje i nie posiada żadnych dochodów. Pozostaje na wyłącznym utrzymaniu brata. Jedynie z (...) w G. pobiera zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dziecka w kwocie 153 zł miesięcznie.

Pozwany Z. K. w sprzeciwie od wyroku zaocznego wniósł o zasądzenie na rzecz małoletniej córki alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. Podniósł, iż obecna sytuacja finansowa i majątkowa nie pozwala mu płacić wyższych alimentów niż w kwocie zaproponowanej. Nadto uważa, że koszt utrzymania i wychowania półtorarocznego dziecka kształtuje się w granicach 600-700 zł miesięcznie. Pozwany jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow.7,1414 ha wraz z zabudowaniami. Z pracy w gospodarstwie rolnym osiąga dochód ok. 1000 zł miesięcznie. Uprawia pszenicę, jęczmień i buraki. Posiada 15 sztuk tuczników i jedną jałówkę. Mieszka z matką emerytką. Koszt eksploatacji mieszkania wynosi 492 zł. Do tego dochodzi koszt utrzymania pozwanego jak zakup odzieży, wyżywienia, środków higieny, korzystania z telewizji, telefonu. Pozwany ponosi też koszty obowiązkowego ubezpieczenia rolników w kwocie 275 zł rocznie. Pozwany nie posiada kompletu maszyn rolniczych. W razie potrzeby pożycza sprzęt rolniczy od sąsiada, który prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 50 ha, a następnie odpracowuje ten sprzęt na gospodarstwie sąsiada.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka ma 19 miesięcy i od ukończenia pierwszego roku życia choruje na przewlekłą biegunkę. Przebywała w szpitalach w P., K., Z. i W. przez okres 4 miesięcy. Jest na diecie bezmlecznej. Może spożywać owoce i warzywa, mięso królika i cielęcinę z domowego chowu. Żywność małoletniej kosztuje 400-500 zł miesięcznie. Musi zażywać leki sterydowe, syropy ,wapno . Koszt leków wynosi 200 zł miesięcznie. Pampersy i środki higieny małoletniej kosztują 600 zł miesięcznie. Małoletnia zaopatrywana jest w odzież używaną. Jeden wyjazd do W. kosztuje ok. 600 zł. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad małoletnią powódka M. K. nie może podjąć pracy. Musi ważyć wszystko co je i wypije córka. Mieszka wraz z córką u brata H. N., który daje jej miesięcznie kwotę 1000 zł i organizuje przejazdy samochodem. Utrzymuje też powódkę. Powódka nie ma majątku. Musi zaopatrzyć się w żywność, środki higieny, odzież oraz opłacić składkę w KRUS w kwocie 33 zł kwartalnie. Gdy była w szpitalu w W. pożyczyła u matki innego dziecka kwotę 500 zł. Pożyczyła też u pani N. z O. kwotę 500 zł. Pobiera zasiłek pielęgnacyjny na chorą córkę w kwocie 153 zł miesięcznie. Pozwany nie interesuje się córką, nie dzwoni do jej matki. W przejeździe z W. pomogła powódce pani D., a z innych miast brat H. N.. W domu pozwanego nie było warunków aby pozostało tam chore dziecko. W mieszkaniu było zimno i brudno. Pozwany był nietrzeźwy.( dowód:

- zeznania powódki k. 75

- zeznania świadka J. D. i H.N. k. 74

-karty informacyjne leczenia szpitalnego k.6-35

-decyzja (...) k.35

Pozwany prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 7 hektarów. Uprawia jęczmień i pszenicę ozimą. Posiada ciągnik i przyczepy, pług, bronę , sadzarkę , siewnik. Hoduje świnie , posiada 20-30 tuczników. W 2012 r. wpływy na rachunek bieżący rolników indywidualnych pozwanego wyniosły 15 530,84 zł . Pozwany dorabia u sąsiada i dostaje 9 zł na godzinę. Otrzymał dopłatę z Unii Europejskiej w wysokości 5000 zł. Pozwany mieszka z matką. Nie jest zorientowany w wysokości opłat domowych gdyż pokrywa je matka. Pozwany posiada samochód osobowy marki S..

( dowód:

- zeznania pozwanego k. 75

- zaświadczenie BS w G. k.73 )

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kriop rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W przedmiotowej sprawie z uwagi na wiek małoletniej powódki J. K. – 19 miesięcy oczywistym w ocenie Sądu jest, iż na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny, bowiem małoletnia nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiada majątku, który pozwoliłby na pokrycie kosztów jej utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. ( art. 135 § 1 kriop )

Z zeznań przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki M. K. wynika , iż małoletnia powódka choruje na przewlekłą biegunkę i w związku z tym musi być zaopatrywana w leki za kwotę 200 zł, pampersy i środki higieny za kwotę 600 zł, specjalną żywność za kwotę 400-500 zł. Małoletnia jest podopieczną Centrum (...) w W. i na przejazd do W. jej matka musi przeznaczyć kwotę 600 zł. Małoletnia zaopatrywana jest też w odzież. Oceniając zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego na kwotę 700 zł miesięcznie.

Odnosząc się do drugiego z żądań zasądzenia alimentów na rzecz powódki M. K. Sąd miał na uwadze treść art. 27 kriop zgodnie , z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Analizując sytuację życiową powódki, która nie może podjąć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki chorej córce Sąd uznał , że pozwany winien przyczyniać się zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb również powódki. Z uwagi na trudną sytuację materialną powódka pozostaje na utrzymaniu brata H. N., korzysta też z pomocy znajomych, którzy oferują pożyczkę pieniężną lub przejazd samochodem do W.. Oceniając zakres usprawiedliwionych potrzeb powódki w postaci konieczności zaopatrzenia się w odzież i obuwie, żywność i środki higieny, pokrycia opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z mieszkania składki KRUS , Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego na kwotę 300 zł miesięcznie. Oceniając zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej J. K. i powódki M. K. należało uznać , iż łączna kwota alimentów w wysokości 1000 zł nie jest wygórowana, ale musi mieścić się zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego Z. K.. Oceniając ten zakres Sąd uznał , iż pozwany będzie w stanie łożyć na rzecz córki i żony powyższą kwotę. Jak wynika z zaświadczenia Banku Spółdzielczego w G. wpływy na rachunek bieżący pozwanego w 2012 r. wyniosły 15 530 zł, co miesięcznie daje kwotę ok. 1300 zł. Ponadto jak zeznał pozwany dorabia on u sąsiada i otrzymuje za godzinę pracy kwotę 9 zł. Jest więc w stanie przekazać na rzecz żony i córki kwotę 1000 zł miesięcznie. Ponadto Sąd miał na uwadze, iż poza przekazywaniem alimentów pozwany w żaden inny sposób nie troszczy się o rodzinę . Nie interesuje się chorą córką i trudną sytuacją żony, nie przewozi córki do szpitali, nie dzwoni i nie pyta o stan dziecka.

Mając na uwadze powyższe rozważania i treść art.347 kpc zgodnie , z którym po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, orzeczono jak w wyroku oddalając powództwo powyżej kwoty 1000 zł jak i co do alimentów zaległych za okres od 01.07.2012 r. do 15.10.2012 r. uznając , iż alimenty mają służyć zaspokajaniu bieżących potrzeb.

Orzeczenie o kosztach wydano w oparciu o treść art. 98 kpc, a o rygorze natychmiastowej wykonalności o treść art. 333§1 pkt1 kpc. Odstępując od obciążania strony powodowej kosztami postępowania Sąd miał na uwadze treść art. 102 kpc i okoliczność iż strona powodowa znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie posiada dochodu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Derda-Fogel
Data wytworzenia informacji: